Avís Legal

Avís Legal

El lloc web d’Internet accessible a través de la URL https://www.adigac.com (d’ara endavant, el Lloc web) és titularitat de l’Associació per a la Difusió del Gos d’Atura Català (d’ara endavant, ADIGAC), amb NIF G04960522 i domicili en província de Barcelona, carrer Joan *Llaverias, 1, 08800 Vilanova i la Geltrú (Espanya), inscrita en el Registre d’Associacions del Ministeri de l’Interior amb número 618284.

En aquest text es recullen les condicions que regulen l’accés al Lloc web i la utilització dels seus serveis i funcionalitats, així com el registre en aquest. Li recomanem la seva atenta lectura i la seva revisió periòdica.

Si tingués algun dubte, consulta, queixa o suggeriment, no dubti a escriure’ns a info@adigac.com perquè puguem atendre-li.

Condicions Generals d’Ús

1. Parts

Les presents Condicions d’Ús són subscrites, d’una banda, per ADIGAC, responsable del Lloc web i, per un altre, pel Soci o Usuari, entès com qualsevol persona física o jurídica que, de forma i lliure i voluntària, utilitzi i/o es registri en el Lloc web, amb la intenció de fer ús dels serveis i funcionalitats oferides.

L’accés i registre en el Lloc web implica el ple sotmetiment sense reserva al que es disposa en les presents Condicions d’Ús, sense perjudici d’altres condicions que poguessin resultar aplicables, com per exemple les Condicions Generals de Contractació. En conseqüència, l’usuari ha de llegir amb atenció les presents condicions cada vegada que es proposi utilitzar el lloc web així com, en el seu cas, altres textes legals que s’estableixin com a aplicables per al contingut o servei de què es tracti.

2. Gratuïtat del Lloc Web

Tret que es disposi una altra cosa, l’ús del Lloc web tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que l’Usuari tingui l’accés.

3. Ús del Lloc Web

El Lloc web no constitueix una font d’assessorament jurídic, tècnic o de qualsevol altre tipus.

L’Usuari és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del Lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

En la utilització del Lloc web, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’ADIGAC o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del Lloc web. En conseqüència, l’Usuari es compromet a:

1. Fer un ús diligent, correcte i lícit del Lloc web, respectant la legislació vigent (de manera especial en relació a la protecció de dades, i propietat intel·lectual i industrial), la moral, els bons costums i l’ordre públic.

2. Revisar de manera periòdica les presents Condicions Generals d’Ús o qualssevol altres condicions aplicables, comprovant els canvis que, en el seu cas, qualsevol d’elles pogués haver sofert.

3. Controlar les notificacions que, en el seu cas, li siguin remeses per ADIGAC, ja que poden incloure informació important.

4. No utilitzar el Lloc web amb finalitats comercials; per exemple, recaptant informació o continguts per a prestar altres serveis que puguin suposar una clara competència per a ADIGAC.

5. No modificar o tractar de modificar el Lloc web de cap manera ni realitzar accions o utilitzar mitjans orientats a simular la seva aparença o les seves funcions.

6. Abstenir-se de dur a terme cap acció que comporti la introducció de virus informàtics, cucs, troians o qualsevol altra classe de codi maliciós destinat a interrompre, destruir o limitar les funcionalitats del Lloc web.

7. No emprar tècniques d’enginyeria inversa i/o desxifrar, descompilar o utilitzar qualsevol altre sistema destinat a conèixer el codi font del Lloc web o de qualsevol element subjecte a copyright o propietat intel·lectual subjacent.

8. No danyar, deshabilitar, sobrecarregar o dificultar el servei (o la xarxa o xarxes connectades al servei), o interferir en l’ús i gaudi del Lloc web.

9. En qualsevol cas, no realitzar cap mena d’actes que puguin infringir drets o interessos d’ADIGAC o de tercers com puguin ser, a tall d’exemple, drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, marques, drets de copyright, secrets comercials…).

10. Continguts

Els continguts del Lloc web són posats a la disposició del Soci i/o Usuari per ADIGAC amb informació procedent tant de fonts pròpies com de tercers.

ADIGAC procura que els continguts siguin de la major qualitat possible i estiguin raonablement actualitzats, però no en garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinència i/o actualitat dels continguts.

La inclusió de continguts en el Lloc web no constitueix de cap manera la prestació d’un servei d’assessorament. L’Usuari reconeix que, la informació inclosa en els continguts ha de ser considerada com una orientació, ADIGAC desaconsella la presa de decisions sobre salut sense obtenir un assessorament professional adequat.

5. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc web i sobre tots els seus continguts, entre els quals s’inclou la programació, el disseny, aplicacions, els gràfics, els codis, text o imatges allí presents pertanyen en exclusiva a ADIGAC que compta amb els drets i/o autoritzacions per a la seva explotació.

Així mateix, el nom de domini, les marques, noms comercials, i en general, qualsevol signe distintiu que es trobi en el Lloc web és també titularitat d’aquest o compta amb les llicències necessàries per a utilitzar-los.

A conseqüència de l’anterior, qualsevol reproducció, distribució, comunicació pública (inclosa la posada a disposició), transformació o qualsevol altra forma d’explotació, ni tan sols citant les fonts, queda prohibida, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit del Titular o del concret titular en exclusiva dels drets afectats.

Si detectes alguna infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial en el Lloc web, si us plau envia’ns un correu electrònic a info@adigac.com quan més aviat millor.

6. Enllaços de tercers

És possible trobar en Lloc web links o enllaços a pàgines o llocs web de tercers. ADIGAC no assumeix cap responsabilitat sobre els mateixos o sobre el seu contingut o correcte funcionament, ni sobre les conseqüències que es derivin de l’accés a aquests.

Respecte dels enllaços publicats en el Lloc web, l’usuari reconeix i accepta que tals enllaços dirigeixen a llocs externs i aliens, i que ADIGAC no pot controlar el contingut inclòs en pàgines de tercers, encara que siguin enllaçats des del Lloc web.

7. Exclusió de responsabilitat

ADIGAC s’esforça en què els serveis i funcionalitats del lloc web es trobin permanentment disponibles. No obstant això, quan accedeixi a aquest, li serà mostrat segons la disponibilitat i les limitacions que concorrin a cada moment.

Malgrat el continu esforç per protegir els sistemes i els continguts inclosos en el Lloc web, a l’efecte del qual empra els estàndards de seguretat habituals en Internet, no és possible oferir plenes garanties en relació a les intrusions o pèrdues d’informació que puguin produir-se. De la mateixa manera, no pot garantir-se l’absència de virus o d’altres elements nocius en el Lloc web o en pàgines de tercers que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, tant de software com de hardware, de l’usuari. Per aquesta raó, l’usuari assumeix i comprèn que existeixin situacions que puguin escapar al control d’ ADIGAC.

ADIGAC declina tota responsabilitat que es derivi d’un mal ús per l’usuari, així com per l’incompliment de les obligacions o compromisos assumits en virtut de les presents condicions o qualsevol altres que resultessin aplicables.

Amb caràcter general, ni ADIGAC ni els seus col·laboradors seran responsables en cas de lucre cessant o mal emergent per qualsevol qüestió.

8. Indemnització

Si ADIGAC patís qualsevol tipus de danys, perjudicis, pèrdues o costos (inclosos els honoraris d’advocats i procuradors) a conseqüència d’un incompliment per part de l’Usuari de les presents Condicions o de qualssevol d’altres condicions que fossin aplicables, l’usuari es veurà obligat a rescabalar a ADIGAC.

El mateix ocorrerà en cas que, a conseqüència dels incompliments de l’Usuari es produïssin reclamacions de tercers contra ADIGAC, i en aquest cas aquell deixarà indemne a aquest, a qui ADIGAC li podrà reclamar qualsevol despesa, cost, mal o perjudici derivat de les seves accions.

9. Protecció de dades i privacitat

La recollida de dades personals a través del Lloc web i el seu tractament per part d’ADIGAC es regulen per mitjà d’una Política de Privacitat específica.

10. Política de Cookies

El Lloc web disposa de tecnologia per a la implantació d’arxius denominats cookies en l’equip que sigui utilitzat per a l’accés i navegació pel Lloc web. Per a més informació, l’Usuari pot dirigir-se a la Política de Cookies.

10. Qüestions generals

10.1. Modificació de les presents condicions

En tot cas, ADIGAC es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions o altres textos legals aplicables.

10.2. Salvaguarda i interpretació

Les presents condicions constitueixen un acord entre l’Usuari i ADIGAC.

Si l’Autoritat competent declara alguna disposició com a il·legal, invàlida o no executable, suposarà que hagi de ser interpretada de la manera més pròxima a la intenció original de tal disposició. No obstant això, tal declaració respecte alguna o algunes clàusules no perjudicarà la validesa de les restants.

La no exigència per part de *ADIGAC del compliment estricte d’algun dels termes d’aquestes Condicions, no constitueix ni podrà interpretar-se en cap cas com una renúncia per la seva part a exigir-lo en un futur.

10.3. Idioma

L’idioma aplicable a aquestes condicions és l’espanyol.

10.4. Legislació i fur

Les relacions entre ADIGAC i l’Usuari es regiran per la legislació espanyola.

Ens alegrem molt
de veure’t per aquí!

L'ASSOCIACIÓ
Treballem cada dia amb il·lusió, per a aquesta meravellosa raça. Comptem amb un gran suport de tots els socis i fans del Gos d'Atura Català.
EMAIL
Podeu realitzar les vostres consultes o suggeriments a través del nostre correu electrònic i us donarem una resposta al més aviat possible.
Logo ADIGAC - Associació per la difusió del Gos d'Atura Català - Asociación para la difusión del Gos d'Atura Català
Nosaltres
Properament
info@adigac.com
Dill - Div: 10AM - 13PM
Fes-te soci d'ADIGAC

Per als amants del Gos d’Atura Català!